Privacyreglement Gezinspraktijk de Basis

Gezinspraktijk de Basis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Gezinspraktijk de Basis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Gezinspraktijk de Basis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens beschreven onder aan dit
document.

Per 25 mei geldt de AVG, Europese wetgeving op het gebied van privacy. Gezinspraktijk de Basis,
gevestigd te Arnhem (Velperweg 80) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
6446877, beschrijft hieronder haar Privacyreglement. Hierin leggen wij u graag uit welke gegevens
wij van u verzamelen, voor welke doeleinden we uw gegevens verwerken, op basis van welke
grondslagen wij dit doen, aan wie we uw gegevens verstrekken, hoe lang we uw gegevens bewaren
en welke maatregelen wij treffen om uw gegevens te beschermen. Ook wijzen we u graag op uw
privacyrechten om uw gegevens te kunnen inzien, bewerken of verwijderen.

Als u gebruik wilt maken van onz diensten, gaat u middels het ondertekenen van de
behandelovereenkomst akkoord met ons privacyreglement.

1. Toepassing

Dit privacyreglement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
Gezinspraktijk de Basis persoonsgegevens verwerkt:
(potentiële) cliënten;
– bezoekers aan het praktijkpand van Gezinspraktijk de Basis;
– bezoekers van de website: wwww.gezinspraktijkdebasis.nl
– alle overige personen die met Gezinspraktijk de Basis contact opnemen of van wie Gezinspraktijk de Basis persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Gezinspraktijk de Basis verwerkt persoonsgegevens die:

-een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een intakegesprek, behandelsessie, onderzoek of
anderzins), telefonisch, per e-mail of per app heeft verstrekt, zoals contactgegevens of
andere persoonsgegevens (denk aan: ANW gegevens, mailadres, geslacht, geboortedatum,
BSN nummer, gegevens over gezondheid);

-met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

-tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Gezinspraktijk de Basis zijn gegenereerd. Doordat er geen cookies geplaatst zijn en geen directe links naar social media worden er vrijwel geen gegevens bewaard. Wij kunnen enkel in algemene zin zien hoeveel bezoekers er geweest zijn en op welke pagina’s;

-verkregen worden door video-opnames tijdens sessies (hiervoor wordt expliciete toestemming gevraagd in de akkoordverklaring);

3. Doeleinden verwerking

Gezinspraktijk de Basis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte
werkzaamheden;

-het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar
een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

– het verbeteren van de praktijkwebsite: www.gezinspraktijkdebasis.nl;

-het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in
informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website
worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar
zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

Gezinspraktijk de Basis verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

-toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

-uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige
behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente,zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

-een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

-een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Gezinspraktijk de Basis kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)
inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Gezinspraktijk de Basis persoonsgegevens
verwerken. Gezinspraktijk de Basis sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet
aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Gezinspraktijk de Basis deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling
(bijvoorbeeld een verwijzing of een samenwerkende collega in hoofd -of onderaannemerschap) is
aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Wanneer er sprake is van
een samenwerking tussen Gezinspraktijk de Basis en een andere zorgaanbieder in het construct van
onderaannemerschap, dan ligt hier altijd een wettelijke samenwerkingsovereenkomst onder waarbij
ook de andere zorgaanbieder voldoet aan de AVG wetgeving. Het cliënt dossier is in deze situatie
eigendom en de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer, waarmee tevens de
behandelovereenkomst mee wordt af gesloten.
Gezinspraktijk de Basis deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële of
onderzoeksdoeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden
georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld en cliënt
vooraf expliciet om toestemming gevraagd.

7. Doorgifte buiten de EER

Gezinspraktijk de Basis geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Gezinspraktijk de Basis
ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in
de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Gezinspraktijk de Basis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Gezinspraktijk de Basis hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen

-medische gegevens: 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; video opnames
welke ter ondersteuning van de behandeling worden gemaakt, waarvan tevens een
geschreven uitwerking aanwezig is, worden direct na het afronden van de behandeling
vernietigd.

-(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

-bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar
wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacyreglement

Gezinspraktijk de Basis kan dit privacyreglement altijd wijzigen. Een actuele versie van het
privacyreglement wordt op de website van Gezinspraktijk de Basis gepubliceerd. Het is verstandig dit
privacyreglement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Gezinspraktijk de Basis te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te
verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.
Hierover kunt u contact opnemen met Gezinspraktijk de Basis door een e-mailbericht te sturen of te
bellen.
Hetzelfde geldt voor vragen of klachten over de wijze waarop Gezinspraktijk de Basis
persoonsgegevens verwerkt. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet
lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).